21 feb. 2024

Oproeping tot Buitengewone Algemene Vergaderingen

REGULATED INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Kortrijk, België, 21 februari 2024, 07.30 uur

De Raad van Bestuur heeft de eer de houders van aandelen en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21 van

* de eerste buitengewone algemene vergadering op vrijdag 22 maart 2024 om 14:00 uur,
en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt,

* de tweede buitengewone algemene vergadering op donderdag 25 april 2024 om 15:45 uur, telkens met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de eerste buitengewone algemene vergadering (een vertegenwoordiging van minimaal 50% van het maatschappelijk kapitaal) niet wordt gehaald, zal Barco op donderdag 21 maart 2024 een bericht op haar website plaatsen zodat geregistreerde aandeelhouders zich niet onnodig hoeven te verplaatsen.  In dit geval zal een nieuwe uitnodiging voor een tweede buitengewone algemene vergadering, samen met de uitnodiging voor de gewone algemene vergadering op donderdag 25 april 2024, verzonden worden.

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

A G E N D A

1.    Hernieuwing machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen
Voorstel tot besluit (stemronde 1):
De Raad van Bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit het maximaal toegelaten aantal eigen  aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %), en om eigen aandelen te vervreemden, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %), en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

2.    Verslag
Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt, en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

3.    Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal
Voorstel tot besluit (stemronde 2):
"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in een of meer malen te verhogen met een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan vijftig procent (50%) van het kapitaal. Hierbij kan maximaal tien procent (10%) van het kapitaal aangewend worden voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of voor inbrengen in natura voor andere doeleinden dan het vergoeden van een keuzedividend.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 maart 2024(*).
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.
Deze  bevoegdheden   kunnen  worden  hernieuwd  overeenkomstig   de  geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van een of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.
Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De machtiging toegestaan kapitaal kan niet aangewend worden als een afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand."

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het tweede lid van artikel 6 van de statuten de woorden “29 april 2021” te vervangen door de woorden “22 maart 2024”* en het laatste lid van genoemd artikel te schrappen.

(*) Indien op de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2024 het vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet wordt bereikt, dan dient de datum “22 maart 2024” te worden gelezen als “25 april 2024”.

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen zal de bestaande machtiging om het kapitaal te verhogen blijven gelden.

Over Barco
Barco is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Kortrijk (België). Dankzij onze visualisatie- en samenwerkingstechnologie kunnen professionals innovatie versnellen in de gezondheidszorg-, enterprise- en entertainmentmarkten. We tellen meer dan 3.300 professionals met een visie en een passie voor technologie die is vastgelegd in meer dan 900 unieke patenten.
Barco is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) en realiseerde een omzet van 1.050 miljoen euro in 2023.
Interesse? Ga naar www.barco.com of X (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv) en Facebook (Barco).

Barco. Visioneering a bright tomorrow.

 

© Copyright 2024 by Barco

Press contacts

Kurt Verheggen

Kurt Verheggen

Compliance Officer

+32 56 26 22 45 [email protected]