Barco Windturbine

Wij plannen de bouw van een windturbine op de Barco campus. Omdat we een goeie relatie met onze buren, zowel buurtbewoners als bedrijven uit de buurt, belangrijk vinden, organiseerden we op woensdag 15 juni verschillende informatiesessies.
(hier kan je de presentatie bekijken die toen werd voorgesteld)

Op deze webpagina’s willen we je verder informeren over de stand van zaken en de voortgang van het project. Verder vind je hier ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Duurzame energievoorziening

Als internationale technologiespeler en één van de grotere werkgevers in de regio nemen we met dit project onze verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzame energievoorziening op. Windenergie helpt in de strijd tegen klimaatopwarming. Bovendien zorgt dit project ervoor dat we minder afhankelijk zijn van dure buitenlandse energie. Twee uitdagingen die vandaag hoog op de agenda staan.

Een windturbine komt er niet zomaar. Na heel wat voorbereiding door tal van deskundigen, zijn we klaar voor de start van dit project.

Barco Windturbine

Barco diende een vergunningsaanvraag in voor de bouw van één windturbine aan de zuidkant van ons parkeerterrein, aan de kant van de Manpadstraat. Ongeacht de windrichting zullen de wieken steeds boven ons bedrijfsterrein draaien.

Om verschillende redenen is deze locatie volgens een studie-bureau uitermate geschikt voor de bouw van een windturbine. De locatie bevindt zich in industriegebied, het is er windrijk, er is vlotte aansluituiting mogelijk op het elektriciteitsnet, er is geen hinder voor het luchtvaartverkeer en het is de optimale plek voor energetische maximalisatie op het Benelux- en Kennedypark.

De tiphoogte van de turbine, het hoogste punt waarbij een wiek rechtop staat, wordt 180 meter. Zo’n windturbine is tegenwoordig de norm op land. De rotordiameter zal 139 meter bedragen.

Met ons project mikken we op 11.290 MWh/jaar aan elektriciteitsproductie, dit is meer dan 100% van het verwacht toekomstig elektriciteitsverbruik van Barco op onze site in Kortrijk. Dit komt overeen met het energieverbruik van ruim 3.225 gezinnen of een besparing in CO2-uitstoot equivalent aan een compensatie door 233 ha bosoppervlak.

Participeren

Barco werkt voor dit project samen met de coöperatie Vlaskracht die de mogelijkheid zal bieden om haar leden te laten participeren in het project. De precieze modaliteiten zullen later worden meegedeeld.

Verloop van het project

De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft op 15 september 2022 een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van de windturbine afgeleverd. Hiertegen heeft een tiental  buren en omliggende bedrijven beroep aangetekend bij de Vlaamse Minister Z. Demir, bevoegd voor Omgeving.

Minister Demir heeft op 16 mei 2023 de beroepen verworpen en een nieuwe omgevingsvergunning voor het windturbineproject afgeleverd. 

Er werd een vijftal beroepen tot vernietiging van deze nieuwe omgevingsvergunning ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad doet normaliter uitspraak binnen minder dan een jaar na de indiening van het beroep. 

Veelgestelde vragen

Raadpleeg hier een PDF document van de meest gestelde vragen

Heb je zelf een vraag, dan kan je deze kwijt op wind@barco.com