26 mrt. 2024

Oproeping tot Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen

REGULATED INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Kortrijk, België, 26 maart 2024, 07.30 uur - De oproeping met agenda en voorstellen tot besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad en De Tijd van 26 maart 2024. Deze oproeping wordt hier ook bijgevoegd en zij is ook beschikbaar op https://www.barco.com/en/about/corporate-governance

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk


OPROEPING TOT TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2024 niet het vereiste quorum werd behaald om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten heeft de Raad van Bestuur de eer de houders van aandelen en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21 van de tweede buitengewone algemene vergadering op donderdag 25 april 2024 om 15:45 uur met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit.

Aandeelhouders die deze fysiek wensen bij te wonen, dienen zich vanaf 15:20 ter registratie aan te bieden.  De registratie voor de tweede buitengewone algemene vergadering wordt om 15:40 uur afgesloten.

Met betrekking tot het eerste agendapunt inzake de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, wenst de Raad van Bestuur – voor zoveel als nodig – te verduidelijken dat in het verleden de vennootschap nooit meer dan 7,5% van het kapitaal heeft verworven.  Ofschoon deze machtiging onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen theoretisch toelaat om alle aandelen van de vennootschap te verwerven, voorziet de Raad van Bestuur dat de eigen aandelen niet meer dan 10% van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.  Indien het aantal eigen aandelen deze drempel overschrijdt, zal de Raad van Bestuur het surplus aan eigen aandelen vervreemden of de aandeelhouders voorstellen ze te vernietigen.  De Raad van Bestuur wenst eigen aandelen te verwerven om te voldoen aan de verplichtingen onder aandelenoptieplannen of overnames te financieren, niet als afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.

A G E N D A

1.    Hernieuwing machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit (stemronde 1):

De Raad van Bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit het maximaal toegelaten aantal eigen  aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %), en om eigen aandelen te vervreemden, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %), en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).”

2.    Verslag

Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt, en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

3.    Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit (stemronde 2):

"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in een of meer malen te verhogen met een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan vijftig procent (50%) van het kapitaal. Hierbij kan maximaal tien procent (10%) van het kapitaal aangewend worden voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of voor inbrengen in natura voor andere doeleinden dan het vergoeden van een keuzedividend.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 maart 2024(*).

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

Deze  bevoegdheden   kunnen  worden  hernieuwd  overeenkomstig   de  geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van een of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De machtiging toegestaan kapitaal kan niet aangewend worden als een afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand."

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het tweede lid van artikel 6 van de statuten de woorden “29 april 2021” te vervangen door de woorden “22 maart  2024”* en het laatste lid van genoemd artikel te schrappen.

(*) Indien op de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2024 het vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet wordt bereikt, dan dient de datum “22 maart 2024” te worden gelezen als “25 april 2024”.

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen zal de bestaande machtiging om het kapitaal te verhogen blijven gelden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten.  Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering, of schriftelijk door deze uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 hetzij per brief of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de registratiedatum (donderdag 11 april 2024 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank ten laatste op woensdag 24 april 2024 binnen de kantooruren.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting,  erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

De AANDEELHOUDERS OP NAAM evenals de houders van aandelenopties dienen de vennootschap ten laatste op vrijdag 19 april 2024 per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, of per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Geregistreerde aandeelhouders, aandeelhouders op naam en houders van aandelenopties die de vergadering vanop afstand wensen bij te wonen, dienen de vennootschap hiervan per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten zodat hen de videolink kan toegestuurd worden.

STEMMEN PER BRIEF OF VOLMACHT

De aandeelhouders die per brief willen stemmen of zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van het formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt op haar bedrijfszetel of via de website www.barco.com.  Andere formulieren zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

De handgeschreven ondertekende formulieren dienen in origineel neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk. De electronisch ondertekende formulieren dienen per email (shareholders.meeting@barco.com) verzonden te worden.  De formulieren dienen de vennootschap ten laatste op woensdag 24 april 2024 binnen de kantooruren te bereiken.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen, warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, mutatis mutandis, in overeenstemming met het privacybeleid van Barco, beschikbaar op https://www.barco.com/en/about/trust-center/privacy-policy. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op dataprotection@barco.com.

Barco mag tijdens de buitengewone algemene vergadering foto’s nemen en filmopnames maken om Barco te vermarkten en toekomstige evenementen te ondersteunen.  Barco kan hiervoor uw afbeelding verwerken.  Indien u niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve dit te willen melden op shareholders.meeting@barco.com.

 

De raad van bestuur

 

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering op donderdag 25 april 2024 om 16:00 uur.

De algemene vergadering vindt plaats te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21.  Aandeelhouders die deze fysiek wensen bij te wonen, dienen zich vanaf 15:30 ter registratie aan te bieden.  De registratie voor de algemene vergadering wordt om 15:50 uur afgesloten. 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1.         Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

2.         Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 - Bestemming van het resultaat - Dividend

Voorstel tot besluit (1ste stemronde):

“De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op achtenveertig eurocent (0,48€) per volledig volgestort aandeel.”

3.         Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

4.         Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit (2de stemronde):

“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed."

5.         Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit (3de stemronde):

“De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.”

6.         Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit (4de stemronde):

“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.”

7.         Einde mandaat van bestuurders – herbenoeming bestuurders

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van mevrouw Hilde Laga en mevrouw Lieve Creten op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  

7.1 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur mevrouw Hilde Laga voor als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV. 

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in haar CV beschikbaar op de website.

Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstel tot besluit (5de stemronde):

“De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Hilde Laga (° 26-04-1956) wonende te Oosthelling 1/0102, 8670 Koksijde, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028.”

7.2 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur mevrouw Lieve Creten voor als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV. 

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in haar CV beschikbaar op de website.

Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstel tot besluit (6de stemronde):

“De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Lieve Creten (° 26-04-1965), wonende te ​Dorsthoeveweg 48, 2820 Bonheiden, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028.”

8.         Vergoeding van de bestuurders

Voorstel tot besluit (7de stemronde):

“In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe  voor de globale vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders vast op een totaal bedrag van 457.000 euro voor het jaar 2024, te verdelen overeenkomstig het intern reglement.”

9.         Herbenoeming van een commissaris

 Voorstel tot besluit (8ste stemronde):

“De algemene vergadering herbenoemt op voordracht van de ondernemingsraad en op voorstel van het auditcomité PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris van Barco NV voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering  die de jaarrekening 31 december 2026 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht, bestaande uit het nazicht van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening van Barco NV en een aantal dochterondernemingen, alsook de wettelijke ‘assurance’ van duurzaamheidsinformatie, bedraagt EUR 400.000 per jaar (plus BTW, reiskosten, bank confirmaties kosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.”

10.      Goedkeuring van de jaarrekening van Cinionic BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 - Bestemming van het resultaat – kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen

Bij authentieke akte van 15 januari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 maart 2024, heeft Barco NV alle aandelen verworven van haar dochtervennootschap Cinionic BV en is, bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Cinionic BV overgegaan naar Barco NV.

Overeenkomstig art. 12:58 WVV dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening van de overgenomen vennootschap goed te keuren, en te beslissen over de kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

Voorstel tot besluit (9de stemronde)

“De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Cinionic BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed met inbegrip van de toevoeging van het positief resultaat t.b.v. 7.371.000 € aan de over te dragen winst, en verleent kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.”

TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.  Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe uiterlijk op woensdag 3 april 2024 te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk (email: shareholders.meeting@barco.com). Het verzoek moet worden vergezeld van (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk  kapitaal, (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek.  In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk woensdag 10 april 2024 een aangevulde agenda bekendmaken.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten.  Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering, of schriftelijk door deze uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 hetzij per brief of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de registratiedatum (donderdag 11 april 2024 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank ten laatste op woensdag 24 april 2024 binnen de kantooruren.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

De AANDEELHOUDERS OP NAAM evenals de houders van aandelenopties dienen de vennootschap ten laatste op vrijdag 19 april 2024 per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk of per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Geregistreerde aandeelhouders, aandeelhouders op naam en houders van aandelenopties die de vergadering vanop afstand wensen bij te wonen, dienen de vennootschap hiervan per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten zodat hen de videolink kan toegestuurd worden.

STEMMING PER BRIEF OF VOLMACHT

De aandeelhouders die per brief willen stemmen of zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van het formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt op haar bedrijfszetel of via de website www.barco.com.  Andere formulieren zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

De handgeschreven ondertekende formulieren dienen in origineel neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk. De electronisch ondertekende formulieren dienen per email (shareholders.meeting@barco.com) verzonden te worden.  De formulieren dienen de vennootschap ten laatste op woensdag 24 april 2024 binnen de kantooruren te bereiken.

Formulieren die aan de vennootschap zouden zijn bezorgd voor de bekendmaking van een gebeurlijk aangevulde agenda (zie hierboven onder “Toevoeging van agendapunten”) zullen geldig blijven met betrekking tot de agendapunten waarvoor zij gelden, onverminderd het recht om de stemming per brief of volmacht in te trekken en/of te vervangen door een nieuwe stemming per brief of volmacht op basis van de aangevulde agenda.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, mutatis mutandis, in overeenstemming met het privacybeleid van Barco, beschikbaar op https://www.barco.com/en/about/trust-center/privacy-policy. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op dataprotection@barco.com.

Barco mag foto’s nemen en filmopnames verrichten/doen maken om Barco te vermarkten en toekomstige evenementen te ondersteunen.  Barco kan hiervoor uw afbeelding verwerken.  Indien u niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve dit te willen melden op shareholders.meeting@barco.com.

GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG 2023

Het geïntegreerd jaarverslag 2023 evenals de overige informatie voorzien in artikel 7:129, §3 WVV kunnen geconsulteerd worden op de website www.barco.com.

 

De raad van bestuur

 

Over Barco
Barco, met hoofdkantoor in Kortrijk (België) is een wereldwijd bedrijf dat toonaangevend is in technologieën voor visualisatie, networking en samenwerking. Met deze innovatieve oplossingen zorgt Barco voor vooruitgang in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de entertainmentmarkt. Het succes van Barco wordt gedreven door meer dan 3.000 toegewijde ‘visioneers’, die gepassioneerd meewerken aan verandering door technologie.

Als beursgenoteerd bedrijf op Euronext (BAR), Reuters (BARBt.BR), en Bloomberg (BAR BB), behaalde Barco een omzet van 1.050 miljoen euro in 2023.

 

Meer info op www.barco.com of op XLinkedInYouTube, Instagram en Facebook.

Barco. Visioneering a bright tomorrow. © 2024

Press contacts

Kurt Verheggen

Kurt Verheggen

Compliance Officer

+32 56 26 22 45 [email protected]